Kurs XMEGA: dodatkowy PORTX

W tym odcinku kursu zobaczymy, jak przy pomocy interfejsu SPI oraz rejestrów przesuwnych typu 74595 oraz 74165 stworzyć dodatkowy port IO oraz jak napisać program, aby obsługa tego dodatkowego portu była podobna do zwykłych portów mikrokontrolera. W ten sposób można samodzielnie zbudować odpowiednik ekspandera portu typu PCF8575 za niższą cenę.

Dodatkowy port na układach 74595 i 74165

Rejestr 74595 ma wejście szeregowe oraz 8 wyjść równoległych, które możemy wykorzystać do dowolnego celu, np. do sterowania diodami. 74165 jest przeciwieństwem tego pierwszego i wyposażono go w 8 wejść. Możemy do nich podłączyć klawiaturę, czujniki lub inne układy cyfrowe. 

Schemat PORTX na płytce eXtrino XL

Zastanówmy się, co się dzieje w tym układzie podczas transmisji jednego bajtu. Sygnał CS zmienia swój stan z 1 na 0, po czym moduł SPI w XMEGA nadaje osiem bitów. Wraz z każdym taktem sygnały zegarowego SCK, rejestry „przesuwają” swoje bity. W ten sposób, bajt danych z XMEGA trafia do 74595. 8 bitów dotychczas przechowywanych z 74595 przesyłane jest do 74165 i de facto są to dane, które nas nie interesują. Natomiast 8 bitów z 74165, odpowiadające sygnałom wejściowym tego rejestru, przesyła się do modułu SPI w XMEGA. Na zakończenie, zmiana CS z 0 na 1 powoduje odświeżenie wartości tych rejestrów. W ten elegancki sposób, transmitując 8 bitów, ustaliliśmy stan wyjść oraz odczytaliśmy stan wejść.

Doskonałym pomysłem jest tutaj zastosowanie przerwań. Po każdej transmisji, układ SPI może generować przerwanie i wysyłać kolejny bajt danych, aby wejścia i wyjścia samoczynnie się odświeżały. Jedyne co musimy zrobić, to skonfigurować SPI i wywołać pierwszą transmisję, wpisując cokolwiek do rejestru SPIC.DATA


Możemy posunąć się o krok dalej i stworzyć „pseudoport”, by kod programu jak najbardziej przypominał obsługę zwykłego portu. W tym celu zdefiniujemy sobie strukturę PORTX, w której znajdować się będą rejestry IN i OUT, analogicznie do zwykłych portów XMEGA. Ważne by nie zapomnieć i modyfikatorze volatile, gdyż zmienne te będą aktualizowane w przerwaniach, a bez tego kompilator mógłby nieprawidłowo je zoptymalizować. 

Na płytce eXtrino XL znajduje się 8 przycisków, a przy każdym z nich jest dioda LED. Napiszmy program, w którym świeci się jedna z tych diod tak długo, aż użytkownik naciśnie przycisk przy tej diodzie. Wtedy zapali się sąsiednia dioda i program będzie czekał na naciśnięcie sąsiedniego przycisku, itd.

Zobacz kod programu. Zwróć uwagę, że w pętli głównej nigdzie nie ma żadnych funkcjo obsługujących SPI. PORTX działa zupełnie jak normalny port!

 
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

struct PORTX_t {                   // struktura danych
  volatile uint8_t IN;               // rejestr wejściowy
  volatile uint8_t OUT;               // rejestr wyjściowy
} PORTX;

uint8_t SpiTransmit(uint8_t data) {          // transmisja SPI
  SPIC.DATA    =  data;            // wysyłanie danych
  while(SPIC.STATUS == 0);             // czekanie na zakończenie transmisji
  return SPIC.DATA;                 // odczytanie danych 
}

int main(void) {
  
  // sygnały CS dla peryferiów eXtrino XL
  PORTE.OUTSET  =  PIN3_bm | PIN6_bm;      // SD, PORTX, DIGPOT
  PORTE.DIRSET  =  PIN3_bm | PIN6_bm;      // SD, PORTX, DIGPOT
  
  // konfiguracja SPI
  PORTC.DIRSET  =  PIN4_bm | PIN5_bm | PIN7_bm; // wyjścia SPI
  PORTC.DIRCLR  =  PIN6_bm;           // wejście SPI
  PORTC.OUTCLR  =  PIN7_bm | PIN6_bm | PIN5_bm | PIN4_bm;
  PORTC.REMAP   =  PORT_SPI_bm;         // zamiana miejscami SCK i MOSI
  SPIC.CTRL    =  SPI_ENABLE_bm|        // włączenie SPI
             SPI_MASTER_bm|        // tryb master
             SPI_MODE_3_gc|        // tryb 3
             SPI_PRESCALER_DIV64_gc;   // preskaler
  SPIC.INTCTRL  =  SPI_INTLVL_LO_gc;      // niski priorytet przerwań
  
  // przerwania
  PMIC.CTRL    =  PMIC_LOLVLEN_bm;       // włączenie przerwań o priorytecie LO
  sei();
  
  // pierwsza transmisja
  SPIC.DATA = 0;
  
  // pętla główna
  while(1) {
    if(PORTX.OUT == PORTX.IN) {          // jeśli wciśnięto przycisk przy świecącej diodzie
      PORTX.OUT = PORTX.OUT << 1;        // przesuń diodę na następną pozycję
      if(PORTX.OUT == 0) PORTX.OUT = 1;     // jeśli ostatnia, zacznij od nowa
    }
  }
}

ISR(SPIC_INT_vect) {
  PORTE.OUTSET  =  PIN6_bm;           // chip deselect
  asm volatile("nop");               // czekanie na ustabilizowanie się pinu E6
  asm volatile("nop");
  asm volatile("nop");
  asm volatile("nop");
  asm volatile("nop");
  PORTE.OUTCLR  =  PIN6_bm;           // chip select
  PORTX.IN    = SPIC.DATA;           // odczytanie danych
  SPIC.DATA    =  PORTX.OUT;          // rozpoczęcie nowej transmisji
                           // i wyjście z przerwania
}
 

Wyjaśnić należy procedurę przerwania, gdyż zaczyna się ona od deaktywowania układów SPI (CS=1), następnie czekamy kilka cykli i znów aktywujemy SPI (CS=0). Jest to podyktowane faktem, że ostatnim poleceniem przerwania powinno być wpisanie danych do rejestru SPIC.DATA. Wtedy moduł SPI transmituje dane, a w tym czasie procesor może wykonywać inne zadania. Kiedy moduł SPI zakończy transmisję, wówczas jest zgłaszane przerwanie. Wtedy, jako pierwsze następuje ustawienie CS w stan wysoki, co oznacza zakończenie transmisji rozpoczętej w poprzednim wywołaniu przerwania. Może to początkowo wydawać się trochę zagmatwane, jednak proszę przeanalizować kod wraz z komentarzami, a wszystko stanie się bardzo proste.

PORTX na eXtrino XL w akcji