Kurs XMEGA: porównywanie napięcia

Przygotujemy dwa programy. Jeden bardzo prosty, żeby zaznajomić się z podstawami działania komparatora. Drugi będzie nieco bardziej praktyczny i będzie wykorzystywał peryferia, omówione w poprzednich odcinkach kursu – zobaczymy jak zrobić bardzo prosty miernik pojemności kondensatorów.

Pierwszy program będzie porównywać dwa napięcia:

 • napięcie z wbudowanego dzielnika podłączymy do wejścia odwracającego (–), a przy pomocy klawiszy 0 i 1 na płytce eXtrino XL będziemy mogli to napięcie regulować
 • do wejścia nieodwracającego (+) podłączymy zewnętrzny potencjometr (o rezystancji w zakresie 1k-100k), którym będziemy mogli w sposób analogowy regulować napięcie. Środkowe wyprowadzenie potencjometru należy połączyć z pinem A6, a wyprowadzenia skrajne podłącz do zasilania 3V3 oraz masy GND

Wynik porównania oraz ustalone napięcie z wbudowanego dzielnika będziemy monitorować na wyświetlaczu (użyłem wyświetlacz VFD 4x20, ale możesz zastosować dowolny wyświetlacz ze sterownikiem HD44780, co opisałem w odcinku Wyświetlacz LCD w XMEGA).

Podłącz potencjometr tak, jak to pokazałem na rysunku:

Schemat potencjometra w eXtrino

Pierwsze dwie linijki funkcji main() to standardowa inicjalizacja wyświetlacza oraz PORTX. Następnie musimy skonfigurować komparator, wpisując odpowiednie bity do zaledwie trzech rejestrów. W rejestrze ACA.AC0MUXCTRL konfigurujemy, z którymi pinami lub źródłami napięcia referencyjnego mają być połączone wejście odwracające i nieodwracające komparatora o numerze 0. Wejście nieodwracające łączymy z pinem A6, natomiast wejście odwracające będzie połączone z wewnętrznym dzielnikiem napięcia.

W rejestrze ACA.CTRLB ustalamy 64-stopniowy dzielnik napięcia zasilającego. Możemy wybrać liczbę z przedziału od 0 do 63. Im wyższa to będzie liczba, tym wyższe napięcie uzyskamy. Uzyskana napięcie można wyliczyć z prostego wzoru:

Wzór

Wynika stąd, że maksymalne napięcie, jakie możemy ustawić, wynosi Vcc, czyli 3,3V. Natomiast napięcie minimalne to 1/64 napięcia Vcc, czyli ok. 0,05V. Dostępny jest jeden dzielnik napięcia na oba komparatory w jednym porcie.

W ostatnim rejestrze, ACA.AC0CTRL, uruchamiamy komparator. Pamiętaj, że w XMEGA komparatory są domyślnie wyłączone, w przeciwieństwie do starych AVR-ów, gdzie po włączeniu zasilania komparator był domyślnie włączony (nie wiadomo po co).

Następnie, w pętli while(1) sprawdzamy, czy wciśnięte są przyciski 0 i 1, podłączone do PORTX. Jeśli tak, to odpowiednio zwiększamy lub zmniejszamy zawartość rejestru CTRLB, pamiętając, że jego zawartość może być liczbą z przedziału od 0 do 63. Dodatkowo, diody LED numer 0 i 1 będą się świecić, a kiedy odpowiadający im przycisk zostanie wciśnięty, diody będą mrugać.

Pliki do pobrania:
 
#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include "extrino_portx.h"
#include "hd44780.h"

int main(void) {
  
  PortxInit();                 // inicjalizacja PORTX
  LcdInit();                  // inicjalizacja wyświetlacza
  
  // konfiguracja komparatora 0 w porcie A
  ACA.AC0MUXCTRL  =  AC_MUXPOS_PIN6_gc |  // wejście + PIN A6
              AC_MUXNEG_SCALER_gc;  // wejście - dzielnik napięcia
  ACA.CTRLB     =  32;          // początkowe ustawienie dzielnika napięcia
  ACA.AC0CTRL    =  AC_ENABLE_bm;     // włączenie komparatora
  
  while(1) {
    
    // wyświetlanie wyniku z komparatora
    Lcd1;
    Lcd("Vref = ");
    LcdDecComma((330 * (ACA.CTRLB + 1)) / 64, 2);
    Lcd("V");
    Lcd("  ");
    Lcd2;
    if(ACA.STATUS & AC_AC0STATE_bm) {     // badanie wyjścia komparatora
      Lcd("Vin > Vref");
    } else {
      Lcd("Vin < Vref");
    }
    
    // zmiana napięcia referencyjnego
    if(PORTX.IN & PIN0_bm) {         // jeżeli wciśnięto przycisk 0
      if(ACA.CTRLB > 0) ACA.CTRLB--;    // zmniejszanie Vref
      PORTX.OUTCLR  =  PIN0_bm;     // wyłączenie diody LED 0
      _delay_ms(100);            // czekanie 100ms
    }
    
    if(PORTX.IN & PIN1_bm) {         // jeżeli wciśnięto przycisk 1
      if(ACA.CTRLB < 63 ) ACA.CTRLB++;   // zwiększanie Vref
      PORTX.OUTCLR  =  PIN1_bm;     // wyłączenie diody LED 1
      _delay_ms(100);            // czekanie 100ms
    }
    
    PORTX.OUTSET  =  PIN1_bm | PIN0_bm;  // włączenie diod LED 1 i 0
  }
}